Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kozienicach
Statut

 

 

                       Statut

                        Muzeum Regionalnego w Kozienicach

                 im.prof. Tomasza Mikockiego

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

                                                                           § 1

 

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:

 1) ustawy  z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach/ Dz. U. z 2012r., poz. 987), zwanej dalej ustawa o muzeach,

 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r. poz.406) zwanej dalej ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 3) postanowień niniejszego statutu.

 

                                                                       § 2

 Organizatorem Muzeum jest Gmina Kozienice .

                                                                       § 3

Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Kozienicach pod numerem 1 i posiada osobowość prawną.                                                                       

                                                                                   

                                                                       § 4

      Siedzibą Muzeum jest miasto Kozienice, a terenem działania obszar miasta i gminy Kozienice. Muzeum może również   działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

 

                                                                              § 5

 

Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem: Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego ul. Parkowa 5”B” 26-900 Kozienice. Na pieczęci podane są numery telefonów ((0-48) 614-35-75;tel.fax (0-48) 614-33-72) oraz e-mail - muzeumrk@wp.pl ).

 

II. Cele i zadania Muzeum

 

                                                                              § 6

 

Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej.

                                                                                                         

                                                                             § 7

 

Muzeum realizuje cele określone w § 6 poprzez następujące działania:

1/ gromadzenie dóbr kultury z zakresu etnografii, archeologii, historii, sztuki.

2/ katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

3/ przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4/ zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5/ urządzanie wystaw,

6/ organizowanie i prowadzenie badań oraz prac wykopaliskowych,

7/ prowadzenie działalności edukacyjnej,

8/ udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,

9/ zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

10/ prowadzenie działalności wydawniczej,

11/ utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z placówkami muzealnymi, instytucjami polskimi i zagranicznymi o pokrewnym zakresie działania.

 

 

III. Organizacja Muzeum

 

                                                                               § 8

1. Muzeum gromadzi zbiory:

a)  etnograficzne, dotyczące kultury etnicznej Puszczy Kozienickiej obejmujace wyroby i marzędzia pracy charakterystyczne dla dawnych wiejskich zawodów oraz zajęć domowych, meble i sprzęty gospodarstwa domowego, ubiory, wytwory sztuki ludowej,

b)  historyczne, obejmujące przekazy ikonograficzne (zdjęcia, pocztówki), dokumenty, oraz wszelkie pamiątki dziejowe dotyczące Kozienic i regionu Puszczy Kozienickiej,

c)  archeologiczne, pochodzące ze znalezisk dokonanych na obszarze Puszczy Kozienickiej, ilustrujące tym samym obecne tu pradziejowe kultury oraz pamiątki i znaleziska archeologiczne związane z osobą prof. Tomasza Mikockiego i jego dokonaniami naukowymi.

d)  artystyczne, obejmujace malarstwo polskie i obce XIX i XX w. oraz dzieła artystyczne powstałe w kręgu sztuki.

             

 

III. Organy nadzorujące i organ zarządzający Muzeum     

                                                                              § 9

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister włąściwy do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Rada Miejska w Kozienicach i Burmistrz Gminy Kozienice w zakresie swoich kompetencji.

                                                                             § 10                                       

 Muzeum zarządza  Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy Kozienice na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

                                                                             § 11

 

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami,

6) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz dokonywanie w imieniu Muzeum wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

9) upoważnianie pracowników Muzeum do dokonywania czynności w zastępstwie dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

                                                                              § 12

Organizację wewnetrzną Muzeum oraz zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

IV. Rada Muzeum

                                                                               § 13

                                  

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska w Kozienicach, w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 7 osób.

 

V. Majątek i finanse Muzeum

 

                                                                            § 14

 

Rada Miejska w Kozienicach zapewnia środki niezbędne do utrzymywania i  rozwoju Muzuem.

 

                                                                                  § 15

Majatek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

                                                                    

                                                                                   § 16

                       

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

          

                                                                                   § 17

 

1. Żródłami finansowania działalności Muzuem są:

1)  dotacje z budżetu Gminy Kozienice, w tym:

a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutuwych,

b) celowe na finansowanie określonych zadań;

2)  dotacje inne niż wymienione w pkt. 1;

3)  przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4)  przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5)  środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2. Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.

 

                       § 18

 

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:

1) sprzedaży amiątek, wydawnictw;

2) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

3) organizacji zajęć edukacyjnych i popularyzujących wiedzę z obszaru zdiałalności Muzeum;

4) reklam i sponsoringu;

5) udostępniania pomieszczeń i majątku ruchomego do celów fotograficznych i filmowych;

6)  wynajmu pomieszczeń.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

                   § 19

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzuem, w tym do składania oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

VI. Przepisy końcowe

 

                                                                                  § 20

 

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Kozienicach, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

         

                                                                                        § 21

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 849
Wprowadzony przez: Aleksandra Jarosz-Panek
Data opublikowania: 2012-10-08 10:59:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-06-13 11:28:23 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 11:25:50 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 11:25:10 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 11:24:25 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 11:23:24 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 11:01:56 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 10:56:36 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-13 10:52:04 Aleksandra Jarosz-Panek
2012-10-08 11:25:42 Aleksandra Jarosz-Panek
2012-10-08 11:25:13 Aleksandra Jarosz-Panek
 
Pokaż starsze