Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kozienicach
REGULAMIN

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY

30000 EURO

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY

30000 EURO

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                              § 1

 

     1.Regulamin określa wewnętrzną organizację:

 

 1. przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy usługi i roboty budowlane, opłacane w całości lub części ze środków publicznych;

 2. zasad udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 EURO.

  

2.  Regulamin stosuje się do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa określona na podstawie od art. 32 do  art. 35 PZP nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 PZP.

       

       3. Postanowienia niniejszego regulaminu wynikają z:

 

1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2009.157.1240) w szczególności art. 44 ust. 3;

2) art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655);

 

 

                                                                                § 2

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

1.cenie- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. O cenach (Dz.U.2001.97.1050);

 

2. dostawach- należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu. Dzierżawy oraz leasingu;

 

3. kierownika zamawiającego- należy przez to rozumieć Kierownika Działu Administracyjno- Finansowego;

 

4. najkorzystniejszej ofercie- należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia

najkorzystniejszy stosunek ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu

zamówienia lub ofertę z najniższą ceną. W przypadku zamówień publicznych w zakresie

działalności twórczej lub naukowej, najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;

 

 1. robotach budowlanych- należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016, z późn.zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, z a pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 2. usługach- należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, w tym roboty budowlane;

 

7. wykonawcy- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,  złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

 

8. wartość zamówienia- jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatków i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;

 

9. zamawiającym- należy przez to rozumieć Muzeum Regionalne w Kozienicach;

 

10. zamówienia- należy przez to rozumieć umowę odpłatnie zawieraną między zamawiającym a wykonawcą której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

 

11. regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

 

12. PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz.U.2007.223.1655.

 

 

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 

                                                                                § 3

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje Kierownik zamawiający wypełniając załącznik nr 1 Regulaminu i przedkładając do podpisu Dyrektorowi Muzeum.

 

2. Kierownik zamawiający odpowiedzialny za realizację zamówienia obiektywnie, starannie, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i regulaminem rozeznaje, przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami  uczciwej konkurencji.

 

3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług;

 

4. Przedmiot zamówienia powinien być opisany wyczerpująco i jednoznacznie. Dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia.

 

 

                                                                               § 4

 

1. Przeprowadzenie postępowania rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Dyrektora Muzeum załącznika nr 1 Regulaminu.

 

2. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w dziale realizującym zamówienie, który jest odpowiedzialny za realizację zamówienia i archiwizację dokumentacji.

 

                                                                              § 5

1. W przypadkach określonych w regulaminie przeprowadza się rozeznanie rynku poprzez:

 

a) porównywanie cen bezpośrednio w punktach sprzedaży, droga telefoniczną, lub na stronach internetowych wykonawców; powyższe działania należy udokumentować notatką służbową lub wydrukiem strony internetowej;

b) wyłącznie pisemne zaproszenia do złożenia oferty kierowane do co najmniej dwóch wykonawców drogą pocztową lub telefoniczną (e-mail, fax).

 

 

2. W uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą dyrektora odstępuje się od przeprowadzenia rozeznania rynku, o którym mowa w pkt.1.

 

 

3. Przypadek, o którym mowa w pkt.2, może obejmować w szczególności:

   • konieczność usunięcia awarii lub skutków zdarzeń losowych,

   • ubezpieczenie mienia,

   • wyjątkowe sytuacje, których nie dało się wcześniej przewidzieć wymagającą natychmiastowego wykonania zamówienia.

 

 

                                                                            § 6

 

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia do kwoty 3000 EURO nie wymaga procedury rozeznania rynku określonej w § 5.

 

2. Pracownik odpowiedzialny zobowiązany jest do dokonania wydatku w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskania najlepszych efektów z  danych nakładów.

 

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest prawidłowo opisana faktura VAT (rachunek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, które nakazują zawarcie umowy.

 

 

                                                                             § 7

 

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 3000 euro do kwoty 15000 euro polega na rozeznaniu rynku określonym w   § 5 pkt 1a.

2. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

3. Dokumentem potwierdzającym udzielanie zamówienia jest umowa z wykonawcą.

 

 

                                                                                 § 8

 

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15000 euro do kwoty 30000 polega na rozeznaniu rynku określonym w § 5 pkt 1b.

2. Zamówienie jest udzielane wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenia zamówienia jest umowa z wykonawcą.

 

                                                                                    § 9

 

1. W celu zagwarantowania najniższej ceny dopuszcza się możliwość negocjacji cen z wykonawcami.

2. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora może odstąpić od stosowania przedmiotowego regulaminu.

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

 

                                                                                   § 10

 

  1. Zapytanie ofertowe- załącznik nr 1.

  2. Wykaz wydanych/wysłanych zapytań ofertowych- załącznik nr 2.

  3. Notatka z wyboru wykonawcy- załącznik nr 3.

  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- załącznik nr 4.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1443
Wprowadzony przez: Aleksandra Jarosz-Panek
Data opublikowania: 2014-06-30 09:45:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-06-30 10:08:23 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:06:54 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:05:43 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:04:59 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:03:34 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:02:29 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:01:21 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 10:00:21 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 09:59:39 Aleksandra Jarosz-Panek
2014-06-30 09:59:14 Aleksandra Jarosz-Panek
 
Pokaż starsze